Tổng hợp các dự án Thí nghiệm, Kiểm định điện mà chúng tôi đã triển khai